TEDE-PORT

KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLERİ

KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLERİ

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

Kalkınma Ajansları detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda yer alan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekleyebilmektedirler:

 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
 • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,
 • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
 • Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
 • Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.
 1. Mali Destek Programları

Ajanslar, mali destek programları kapsamında çerçevesi paydaşların tercihleri dikkate alınarak bölge planları ile oluşturulan ve yönetim kurullarınca onaylanan önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Mali destekler; doğrudan finansman, fizibilite ve güdümlü proje destekleri ile faiz ve faizsiz kredi desteğinden oluşmaktadır. Teknik destekler ise kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ile geçici uzman/danışman temini şeklinde verilmektedir.

Proje Teklif Çağrıları

Proje teklif çağrıları, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje tekliflerini sunmaya davet edilmesi ve başvuruların bağımsız değerlendiriciler yoluyla değerlendirilip, başarılı bulunan projelerin program bütçeleri dikkate alınarak desteklenmesi olarak özetlenebilecek destek mekanizmasıdır.

Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki bağımsız değerlendirici tarafından başvuru rehberinde belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bağımsız değerlendiricilerin alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması, projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir.

Her bir destek programında, program bütçesi ve proje bütçesi olmak üzere iki türlü bütçe söz konusudur. Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsamında her bir müstakil projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır.

Ajanslar tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir. Desteklenen projelerde maliyetlerin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmakta ve eş finansman olarak adlandırılmaktadır.

Projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı proje toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşidir. Bu oran, küçük ölçekli altyapı projeleri hariç bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde onuna kadar azaltılabilir. Teklif çağrısının türü ve projelerin niteliğinden bağımsız olarak, teknoloji geliştirme bölgesi ve iş geliştirme merkezi yönetici şirketleri hariç olmak üzere kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak eş finansman katkısı projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz. Bu oran bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak artırılabilir.

Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmesi için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:

 • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
 • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olması
 • Başvuru Rehberindeki önceliklere hizmet eden bir projenin hazırlanması
 • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması

Proje başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen online bir platform olan KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ajanslar tarafından yayımlanan başvuru rehberlerinde yer almaktadır.

 1. Fizibilite Destekleri

Fizibilite destekleri, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilmesidir.

Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilmektedir.

 1. Güdümlü Proje Desteği (GPD)

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Güdümlü proje desteğini diğer mali destek programlarından ayıran temel fark, proje fikrinin ajans ile paydaşlar tarafından ortak akıl toplantılarında müştereken belirlenmesi ve projelerin ajansın öncülüğünde geliştirilmesidir.

GPD ile bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek nitelikteki projeler desteklenmektedir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle sosyal nitelikli projeler de güdümlü proje desteği kapsamına alınmıştır.

GPD’den; yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilmektedir.

Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajans koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilmekte, proje Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde ajans tarafından desteklenebilmektedir.

 1. Teknik Destek Programları

Ajansların teknik destek programlarının amacı bölgelerindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde olmaktadır.

Ajanslar tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezi,
 • Birlik ve kooperatifler, ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/

TÜRKİYE’DEKİ KALKINMA AJANSLARININ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Kalkınma Ajansı

+90(212)4683400

+90(212)4683444

Asmalımescit Mah. İstiklal Caddesi No:142, Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu 34430 İstanbul

www.istka.org.tr

Trakya Kalkınma Ajansı

+90(282)2633737

+90(282)2631003

Karides Sok No:1 Dinçgül Özçakı İş Merkezi Hürriyet Mah. Süleymanpaşa TEKİRDAĞ

www.trakyaka.org.tr

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

+90(266)2461000

+90(266)2461700

Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/A Merkez/BALIKESİR

www.gmka.org.tr

İzmir Kalkınma Ajansı

+90(232)4898181

+90(232)4898505

Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat.3 35210 Gümrük/İZMİR

www.izka.org.tr

Güney Ege Kalkınma Ajansı

+90(258)3718844

+90(258)3718847

EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi 20085 DENİZLİ

www.geka.org.tr

Zafer Kalkınma Ajansı

+90(274)2717761

+90(274)2717763

Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat.4 43020 Merkez/KÜTAHYA

www.zafer.org.tr

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı

+90(224)2111327

+90(224)2111329

Yeni Yalova Yolu 4.km. Buttim İş Merkezi, Buttim Plaza Kat.6 Osmangazi/BURSA

www.bebka.org.tr

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

+90(262)3320144

+90(262)3320145

Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A 41050 İzmit/KOCAELİ

www.marka.org.tr

Ankara Kalkınma Ajansı

+90(312)3100300

+90(212)3093407

Öveçler Mah. 1322.Cad. No:11 06460 Çankaya/ANKARA

www.ankaraka.org.tr

Mevlana Kalkınma Ajansı

+90(332)2363290

+90(332)2364691

Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No:28 42060 Selçuklu/KONYA

www.mevka.org.tr

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

+90(246)2243737

+90(246)2243949

İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4.km. 32200 ISPARTA

www.baka.org.tr

Çukurova Kalkınma Ajansı

+90(322)3630039

+90(332)3630041

Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:138 Seyhan/ADANA

www.cka.org.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

+90(326)2251415

+90(326)2251452

Yavuz Sultan Selim Cad. Birinci Tabakhane Sok. No:20 31050 Antakya/HATAY

www.dogaka.org.tr

Ahiler Kalkınma Ajansı

+90(384)2143666

+90(384)2143666

Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:57 NEVŞEHİR

www.ahika.gov.tr

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

+90(352)3526726

+90(352)3526733

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79  Kat:5­6 Kocasinan / Kayseri

www.oran.org.tr

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

+90(372)2577470

+90(372)2577472

Güney Mah.Zonguldak Yolu Cad. No:36, 67600 Kozlu/ZONGULDAK

www.bakka.org.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

+90(366)2125852

+90(366)2125855

Cebrail Mah. Saray Sok. No:1 37200 KASTAMONU

www.kuzka.gov.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

+90(362)4312400

+90(362)4312409

Kale Mah. Şükrü Efendi Sok. No:2 Kat.3 İlkadım/SAMSUN

www.oka.org.tr

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

+90(462)3213652

+90(462)3223612

Gazipaşa Mah. Nemlioğu Sok. Taksim Yokuşu No:3 TRABZON

www.doka.org.tr

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

+90(442)2356111

+90(442)2356114

Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM

www.kudaka.org.tr

Serhat Kalkınma Ajansı

+90(474)2125200

+90(474)2125204

Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 Merkez/KARS

www.serka.gov.tr

Fırat Kalkıma Ajansı

+90(422)2128798

+90(422)2128797

Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 Merkez / MALATYA

www.fka.org.tr

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

+90(432)4851015

+90(432)2156554

Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / Van

www.daka.org.tr

İpekyolu Kalkınma Ajansı

+90(342)2310701

+90(342)2310703

İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bul. Vakıflar Güven İş Mer. Kat.2-3 27060 Şehitkamil/GAZİANTEP

www.ika.org.tr

Karacadağ Kalkınma Ajansı

+90(412)2371216

+90(412)2371214

Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR

www.karacadag.org.tr

Dicle Kalkınma Ajansı

+90(482)2121107

+90(482)2131495

Ensar Mah. Nusaybin Cad. NO:32 Artuklu/MARDİN

www.dika.org.tr